Op 15 maart 2016 heeft Ziggo bij al haar klanten de automatische incasso uitgevoerd voor haar facturen. Voorheen deed Ziggo dat altijd (rond) de 22ste van de maand. Ziggo heeft de betaaltermijn daarmee met een week verkort, zonder dat zij haar klanten daarover vooraf, laat staan tijdig heeft geïnformeerd. Mag Ziggo dat?

Om antwoord te geven op die vraag moet gekeken worden naar de toepasselijke voorwaarden. In de algemene voorwaarden bij voormalig UPC klanten staat in de algemene voorwaarden:
“Als u gebruik maakt van automatische incasso, dan incasseert Ziggo het factuurbedrag binnen de termijn die is aangekondigd op de factuur. U kunt uw factuur inzien in Mijn Ziggo op ziggo.nl/mijnziggo De facturen zijn alleen toegankelijk met uw persoonlijke toegangscode en zijn na plaatsing 12 maanden beschikbaar. Als u facturen uit een verder verleden wilt bekijken, kan Ziggo daarvoor kosten in rekening brengen. Voor meer informatie over Mijn Ziggo kijkt u op ziggo.nl”

In principe hebben de klanten daarom afgesproken dat Ziggo bepaalt wanneer de factuur wordt afgeschreven van de bankrekening. In beginsel mag Ziggo daarom de factuur eerder afschrijven.
In artikel 6:233 BW is echter bepaald dat een beding in algemene voorwaarden vernietigbaar is indien dat beding gelet op alle omstandigheden van het geval onredelijk bezwarend moet worden geacht. Daarbij wordt met name gekeken naar de wederzijds kenbare belangen van partijen. Op het moment dat een beroep wordt gedaan op het beding.

In sommige gevallen kan het beding van Ziggo daarom vernietigbaar zijn. Als consument heeft u immers een belang om aan uw verplichtingen te kunnen voldoen en uw financiële planning te maken. Daarbij speelt ook mee dat Ziggo al jaren incasseerde rond de 22ste van de maand. Van algemene bekendheid is dat het salaris van veel mensen rond de 20ste van de maand wordt betaald. Dat betekend dat voor veel mensen aan het einde van de loonperiode het geld op is en in die loonperiode de factuur van Ziggo al eens was geïncasseerd. Hierdoor kan iemand in de problemen raken. U kunt er dus belang bij hebben dat Ziggo niet eerder gaat incasseren. De vraag is welk redelijk belang Ziggo heeft om een week eerder te incasseren, behoudens een snelle injectie van liquide middelen (contant geld).

Verder speelt ook mee dat voor de inhoud van een overeenkomst bepalend is wat partijen redelijkerwijs van elkaar mogen verwachten, mede op basis van de gewoonte en de redelijkheid en billijkheid. Dit staat in artikel 248 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Niet valt uit te sluiten dat Ziggo uiteindelijk handelt in strijd met de overeenkomst. De vraag is wie de middelen heeft en wil aanwenden om dit bij een rechter te laten toetsen. Ik sta u daar graag in bij.